Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bliżej lasu. Co leśnik robi w lesie i o co chodzi z tą wycinką drzew?

Bliżej lasu. Co leśnik robi w lesie i o co chodzi z tą wycinką drzew?

Nawiązując do artykułu i nieścisłości, które ukazały się w lutowym numerze jednej z barlineckich gazet Nadleśnictwo Barlinek pragnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Większość terenów Nadleśnictwa Barlinek od wielu lat podlega zarówno ochronie czynnej, jak i biernej, a obecne bogactwo jakie możemy oglądać to efekt współdziałania człowieka z naturą. Ochrona ścisła (bierna) ma zapewnić na wybranych terenach (np. rezerwaty przyrody) warunki do naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych. Ochrona częściowa czyli czynna natomiast ma przywracać cechy naturalności poprzez stosowanie zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych. Przez te zabiegi rozumie się również czynności służące odtworzeniu zubożałych lub zanikłych elementów środowiska leśnego i przywrócenie ich właściwego stanu i funkcji. Podstawą działań leśników jest między innymi Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jak również rozporządzenia Ministra Środowiska oraz wytyczne i zasady wprowadzane na różnych szczeblach zarządzania Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Tutejsi leśnicy od wielu lat starają się zabliźnić czasy faktycznej rabunkowej gospodarki w okresie powojennym, kiedy pozyskiwano więcej drewna aniżeli przyrastało oraz wybierano z drzewostanów tylko najcenniejsze egzemplarze. Ówczesna gospodarka na terenach zarządzanych obecnie przez Nadleśnictwo Barlinek opierała się o plan, który zakładał dostarczenie jak największej ilości drewna między innymi do jednego z nowo powstałego kombinatu BPPD Barlinek, także do innych przedsiębiorstw: celulozowych czy kopalń. Ustawa o lasach w ogromnym stopniu zmieniła sposób zarządzania Lasami Państwowymi i zatrzymała negatywne w skutkach  procesy.

Nadleśnictwo Barlinek co kilka lat dotykane jest szkodami natury biotycznej i abiotycznej. Lata 80-te ubiegłego wieku to dewastacja lasów ze strony owada: brudnicy mniszki, która istotnie zakłóciła gospodarkę leśną na tych terenach. Rok 1986 to wichura, powodująca pojawienie się ogromnych, szczególnie na terenach wokół Jeziora Barlineckiego luk, na których pozostały pojedyncze buki, zamierające w późniejszych latach z powodu ekstremalnych susz. Efekt tych wszystkich wydarzeń? W znacznej mierze mnóstwo powierzchni leśnych tzw. halizn (nieudanych upraw), opiewających na blisko 500 ha, które wymagały ponownego sadzenia.

Ustawa o lasach wymaga od nas wszystkich realizacji gospodarki w trwale zrównoważony sposób, która dla poszczególnych nadleśnictw jest prowadzona według Planu Urządzenia Lasu (PUL), dokumentu planistycznego tworzonego na okres 10 lat przez firmę zewnętrzną, specjalizującą się w tym zakresie, a zatwierdzany jest przez Ministra Ochrony Środowiska. Nadleśnictwo Barlinek objęte jest obecnie PUL na lata 2013 – 2022. Warto podkreślić, że dokument ten na etapie tworzenia poddawany jest konsultacjom społecznym oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ww. dokumentem realizujemy gospodarkę leśną z zachowaniem powszechnej ochrony lasów, trwałości i utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich ich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.

Chcemy zaznaczyć, że tereny Nadleśnictwa objęte są praktycznie większością form ochrony przyrody (na przykład Park Krajobrazowy, Natura 2000, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin), które wymienia Ustawa o ochronie przyrody. Fakt ten powoduje, iż ściśle współpracujemy z organami, które sprawują prawny nadzór, mowa tutaj o takich organach jak: Ministerstwo Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy też Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Na terenie tych form ochrony przyrody Nadleśnictwo Barlinek prowadzi gospodarkę leśną zgodną z aktami prawa miejscowego. W procesie sporządzenia tych dokumentów musi być zapewniony udział osób i podmiotów prowadzących działalność na tych obszarach, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa, co rzecz jasna jest realizowane.

Miejmy na uwadze to, że okres od zasiewu do zbioru u leśnika  wynosi około 120, a nawet 180 lat (w zależności od gatunku drzewa). Dla porównania okres ten u rolnika trwa zaledwie rok. W jednym i drugim przypadku nieunikniona jest zmiana krajobrazu. W leśnictwie proces ten obejmuje wycinkę drzew, przygotowanie gleby pod odnowienia, ponowne posadzenie bądź stworzenie warunków do naturalnego odnowienia, późniejszą pielęgnację i wypracowanie szkieletu drzewostanu zataczając tym samym koło w gospodarce leśnej. Najprawdopodobniej z tego powodu czytelnik, jak również mieszkańcy tak właśnie mogą odbierać obecny krajobraz wokół Jeziora Barlineckiego i nie tylko. Nadleśnictwo Barlinek zaznacza, że jest to tylko i wyłącznie element długiego procesu jakim jest odnawianie lasu.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dyskusje merytoryczne i pytania związane z prowadzoną gospodarką leśną (hodowla, ochrona, użytkowanie lasu). Zapraszamy do siedziby nadleśnictwa, na tereny leśne, w tym również szkółkę leśną, na ścieżki przyrodniczo-leśne; spotkania takie będą niewątpliwie okazją do szerszego zapoznania się z podstawowymi pracami prowadzonymi na terenach leśnych.

 

 

                                                                                                                                                      Opracowanie: E.K.