Wydawca treści Wydawca treści

Groźny pożar w leśnictwie Krzynka 02.07.2019 | Piotr Smorąg ...
Niebezpieczny pożar w leśnictwie Szable 05.06.2019 | Piotr Smorąg ...

Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Jak rosną Dęby w Barlinku?

Jak rosną Dęby w Barlinku?

W poniedziałek miało miejsce szkolenie z zakresu kwalifikowania oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach.

W dniu 11 marca 2019 roku Nadleśnictwo Barlinek przeprowadziło szkolenie z zakresu kwalifikowania oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach z wykorzystaniem powierzchni kontrolowanych.

Szkolenie przeprowadzili Inżynierowie Nadzoru: Marcin Koziołek oraz Henryk Ostrowski. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele RDLP w Szczecinie w Osobach: Marek Pasiewicz – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Arkadiusz Paleń – Wydział Gospodarki Leśnej. Szkolenie zorganizowano dla leśniczych i podleśniczych. Uczestniczyła w nim St specjalista ds. hodowli lasu z biura nadleśnictwa oraz stażyści - adepci i jednocześnie absolwenci szkół i uczelni leśnych.

Szkolenie rozpoczął Nadleśniczy przedstawiając cel szkolenia – doskonalenie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach liściastych oraz ich odpowiedniego rozliczania i dokumentowania w oparciu o Zasady Hodowli Lasu oraz prowadzone w tym zakresie wytyczne z narad na szczeblu RDLP w Szczecinie.

Szkolenie przeprowadzono na gruncie w leśnictwach Moczkowo, Śródborów i Łubianka w drzewostanach użytkowanych rębnią gniazdową typu IIIA. Na konkretnych młodnikach przedyskutowano praktyczne zastosowanie zasad i prawideł sztuki leśnej począwszy od wskazania faz rozwojowych upraw i młodników co przekłada się na zastosowanie odpowiednich do potrzeb zabiegów czyszczeń wczesnych lub późnych.

W młodnikach Db i Bk zwrócono uwagę na konieczność kształtowania drzew przyszłościowych o najlepszych cechach rozwojowych i zdrowotnych poprzez umiejętne wycinanie/ogławianie rozpieraczy. Przypomniano definicję rozpieraczy dla gatunków lasotwórczych Db, Bk, So oraz zasadność ich eliminowania w ramach cięć pielęgnacyjnych. Przedstawiono m.in. rolę gatunków biocenotycznych i domieszkowych oraz sposób ich wprowadzania, formy zmieszania stosowane w nadleśnictwie, a także sposób prowadzenia przez cały okres uprawy, aż do fazy tyczkowiny – ogławianie, rola pielęgnacyjna, biocenotyczna, oddziaływanie na glebę.

Omówiono początki konkurencji, kształtowanie się rozpieraczy, usuwanie drzew lekkonasiennych domieszkowych, nierównomierny wzrost na wysokość oraz zróżnicowanie pierśnic. W młodnikach oceniono prawidłowość klasyfikacji zabiegu i pilność ich wykonania. Zwrócono uwagę na intensywność zabiegu w kontekście pojawiających się szkód od gryzoni. Podkreślono konieczność kształtowania odpowiedniego zwarcia w zabiegach pielęgnacyjnych w powiązaniu z wymaganiami poszczególnych gatunków lasotwórczych.

W podsumowaniu Nadleśniczy dr inż. Sławomir Gibert podkreślił ważność stosowania katalogów i norm pracochłonności przy wykonywaniu zabiegów, osiąganie zamierzonego celu hodowlanego poprzez rzetelne i terminowe wykonanie wszystkich niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i wyhodowanie drzewostanów  o możliwie najlepszych cechach zdrowotnych i jakościowych.